คณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้การต้อนรับ คนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานที่ตามที่ได้การแต่งตั้งจากเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายที่มอบหมาย
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์