ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : สำนักบริหารการศึกษาส
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : สำนักบริหารการศึกษาส
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : สำนักบริหารการศึกษาส
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารญาณสัมปันโน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : สำนักบริหารการศึกษาส
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องพิพิธภัณฑ์มัธยมเทศบาล ๔
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมหลวงตามหาบัว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตรทีมเปตอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านเลขที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..