ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบประเมินผล
สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 61 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักปลัด
27 ก.ย. 61 ต้อนรับปลัดเทศบาลและงานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กองการศึกษา
26 ก.ย. 61 นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีพบนักเรียน
คุณณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรี มาพบและร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน และคณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
ห้องประชุมหลวงตามหาบัว อาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
25 ก.ย. 61 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนรับการประเมินจากท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยแต่งตั้งคณะกรรมกาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
21 ก.ย. 61 กิจกรรมวันสันติภาพสากล
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการฯ สารเสพติด
อาคารเรือนไม้ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
18 ก.ย. 61 รับการประเมินตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กองการศึกษา
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
สพม.5 สพม.5
14 ก.ย. 61 Meeting หัวหน้าส่วนราชการ
ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
13 ก.ย. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการประสานวิชาการฯ ทุก อปท.ในจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน คณะกรรมการประสานวิชาการฯ ระดับจังหวัด
12 ก.ย. 61 รับการนิเทศการจัดการศึกษา
รับการนิเทศการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
09 ก.ย. 61 ถึง 11 ก.ย. 61 งาน "ภูเก็ตวิชาการ 61"
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
01 ก.ย. 61 ถึง 02 ก.ย. 61 ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ