ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562 
จังหวัดบุรีรัมย์
22 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2562
จังหวัดนครสวรรค์ กรมพลศึกษา
01 ธ.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 นครเชียงใหม่เกมส์ 2018
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์"
จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 61 ถึง 24 พ.ย. 61 กีฬานักเรียน อปท "ราชบุรีเกมส์ 2018"
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคกลาง "ราชบุรีเกมส์ 2018"
26 ต.ค. 61 ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ประชุมชี้แจงการบันทึกผลการเรียนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ประชุมการวิเคราะห์ข้อสอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของครูทุกกลุ่มสาระ
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ต.ค. 61 การถ่ายภาพพนักงานครูและบุคลากร
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน แจ้งกำหนดวันและเวลาถ่ายรูปพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเรือนไม้ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ณ อาคารเรือนไม้ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบประเมินผล
สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 61 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักปลัด
27 ก.ย. 61 ต้อนรับปลัดเทศบาลและงานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี กองการศึกษา
26 ก.ย. 61 นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีพบนักเรียน
คุณณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรี มาพบและร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน และคณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
ห้องประชุมหลวงตามหาบัว อาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
25 ก.ย. 61 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนรับการประเมินจากท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยแต่งตั้งคณะกรรมกาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
22 ก.ย. 61 ถึง 23 ก.ย. 61 อบรมผลิตสื่อ Popup ฺBooks
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา "Popup Books" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพนักงานครู ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
21 ก.ย. 61 กิจกรรมวันสันติภาพสากล
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการฯ สารเสพติด
อาคารเรือนไม้ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
18 ก.ย. 61 รับการประเมินตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กองการศึกษา
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
สพม.5 สพม.5
15 ก.ย. 61 กิจกรรมอบรมศาสตร์พระราชา ศาสตร์พลังแผ่นดิน
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการศาสตร์พระราชา ศาสตร์พลังแผ่นดิน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพนักงานครู ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
14 ก.ย. 61 Meeting หัวหน้าส่วนราชการ
ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
13 ก.ย. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการประสานวิชาการฯ ทุก อปท.ในจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน คณะกรรมการประสานวิชาการฯ ระดับจังหวัด
12 ก.ย. 61 รับการนิเทศการจัดการศึกษา
รับการนิเทศการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
09 ก.ย. 61 ถึง 11 ก.ย. 61 งาน "ภูเก็ตวิชาการ 61"
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
01 ก.ย. 61 ถึง 02 ก.ย. 61 ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ห้องประชุม อาคารญาณสัมปันโน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ