ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) ซึ่งแยกการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษามาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) ตามมติสภาสมัยสามัญประจำปี 2548 ครั้งที่ 1/2548 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 โดยมีประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

29 กันยายน 2551 นายเฉลิมศักดิ์ ศรีชำนิ ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ 608/2549 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของโรงเรียน

28 พฤศจิกายน 2551 นายสุรพล แทนเต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ 621/2551 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) 

20 พฤษภาคม 2552 นายอัมพร ชนะกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 219/2552 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยนายอัมพร ชนะกุล ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ 632/2553 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์)

1 ตุลาคม 2554 นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ 439/2554 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) ซึ่งในปีนี้ได้ขอขยายเพิ่มชั้นเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

12 เมษายน 2555 นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) ได้รับคำสั่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ 150/2555 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555

26 กันยายน 2556 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ในสมัยนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ดำรงตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) เป็น “โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔”ตามประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ลงประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

8 สิงาคม 2560 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับโอน/ย้าย นายอำนาจ นาคแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาบดี สังกัดเทศบาลเมืองเสนา ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จนถึงปัจจุบัน