วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”

ปรัชญา

"วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น"