พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
 3. พัฒนาคุณธรรมนักเรียน
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
 5. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู
 8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง
 9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมครู
 10. ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากร
 11. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
 13. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น
 15. จัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 16. ส่งเสริมความรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง
 17. ส่งเสริมให้สังคม ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง