หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบด้วย
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รวมถึง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ
หลักสูตรกีฬาเปตองเพื่อความเป็นเลิศ

หลักสูตรดนตรีเพื่อความเป็นเลิศ (ดุริยางค์)

หลักสูตรศิลปะเพื่อความเป็นเลิศ (ลูกทุ่งวัฒนธรรม)