ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ)
ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต่อระดับ ม.๓ และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ


ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต่อระดับ ม.๓ และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต่อระดับ ม.๖ และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ


ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต่อระดับ ม.๖ และศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ