ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แนวทางการดา เนินงาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ โดย สมศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 67
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 63
นโยบายการส่งเสริม การจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดอปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 67
เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 57
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 56
แนวทางการดำเนินการประกัน ปฐมวัย อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.96 KB 59
การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.22 KB 60
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 54
คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เวอร์ชั่น 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 127
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 62
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.64 KB 54