ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แนวทางการดา เนินงาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ โดย สมศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 1
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 3
นโยบายการส่งเสริม การจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดอปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 1
เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 0
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 2
แนวทางการดำเนินการประกัน ปฐมวัย อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.96 KB 1
การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.22 KB 0
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 1
คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เวอร์ชั่น 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 0
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.64 KB 0