ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ๒ ต.ค. ๒๕๖๑) เพื่อการยกระดับการศึกษาเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมอาคารญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,14:52   อ่าน 165 ครั้ง