ภาพกิจกรรม
โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2562
"ไม่ตั้งตนเป็นคนเหนือคนอื่น  ควรหยิบยื่นสิ่งดีดีมีมอบให้  เสนอแนะให้ขวัญกำลังใจ  แสดงว่าจริงใจไม่ทิ้งกัน  ฟังข้อมูลหนุนให้ทำนำให้คิด  ชี้ถูกผิดแนะทางอย่างสร้างสรรค์  นำเทคนิคพลิกแพลงมาแบ่งปัน  เป็นเพื่อนขวัญบนเส้นทางย่างก้าวเดิน"
          เดือนสิงหาคม และกันยายนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนให้มีการนิเทศการสอนของครูทุกท่าน โดยจัดช่วงเวลาที่ครูสามารถมาพบในลักษณะกลุ่มสนใจ  หรือตามประเด็นปัญหาที่มีผู้นิเทศสนทนาให้คำแนะนำ โดยเตรียมข้อมูลเพื่อพบปะสนทนากันใน “คลินิค”  การเข้าใช้บริการ “คลินิกครู” อาจมีลักษณะเป็นรายบุคคล เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มย่อยตามความสมัครใจ ครูที่เข้าพบเป็นเปิดประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มุ่งสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อปรับปรุงพัฒนา ซึ่งผู้บริหารอาจจัดระบบนิเทศเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) นิเทศการจัดบรรยากาศห้องเรียน 2) นิเทศการจัดการเรียนการสอน และ 3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของครู

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:58   อ่าน 211 ครั้ง