ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ศรีชำนิ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 กันยายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล แทนเต
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤษภาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพร ชนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2552 - 30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จรุงพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559 - 7 สิงหาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน