ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว ร.ร.สังกัด อปท.
โครงการ “เที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน”
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ททท. ได้รับการบริจาคจากชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนหนึ่ง ททท. จึงได้นําเงินบริจาคดังกล่าวมอบเป็นเงินทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ประถม ศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติภัยสึนามิที่สูญเสียบิดามารดาในครั้งนั้น จํานวน ๒๕ คน เป็นระยะเวลา ๖ ปีและยังมีเงินคงเหลือจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านการ ท่องเที่ยว ททท.จึงได้ ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว”ขึ้น ณ โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากธรณีพิบัติภัยสึนามิ จํานวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จังหวัด กระบี่ ๒. โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา ๓. โรงเรียนเทศบาล ปลูกปัญญา ในพระอุป ถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ครูและอาจารย์ ทั้ง ๓ โรงเรียนร่วมกันร่างหลักสูตร การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หมวดที่ ๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมวดที่ ๓ การตลาดท่องเที่ยว หมวดที่ ๔ การเผยแพร่โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หลักสูตรดังกล่าวนําไปสู่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (ป. ๑-ป.๖) เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.๔- ม.๖) เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี และในปี ๒๕๕๕ ททท. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ด้านการ ท่องเที่ยวเพิ่มอีก ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดลําพูน ปัจจุบันมีการจัดตั้ง 

 

ททท. พิจารณาเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานที่สําคัญยิ่งหน่วยงานหนึ่ง ที่เป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ของประเทศ จึงได้จัดทํา โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ในโรงเรียนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” จํานวน ๘๐ โรงเรียน โดย ททท. และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง”ศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีองค์ความรู้ มีทัศนคติ มีค่านิยม ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ของตนเอง และได้เห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการสร้างงาน สร้างอาชีพด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” แล้วจํานวน ๔ โรงเรียนนช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ททท. ได้สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหาร โรงเรียน และครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ สามารถ สร้างเยาวชนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ และเห็นความสําคัญของการ มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว และประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น อนึ่ง เยาวชนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ควรจะได้รับความรู้ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน การท่องเที่ยว หมวดที่ ๔ คือ การเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยผ่านกิจกรรม ที่น่าสนใจและกระตุ้น ความสนใจเด็ก และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงเห็นควร จัดโครงการ เที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพขั้นพื้น ฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขียนบทความประกอบภาพถ่ายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง จะช่วยสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการนําเสนอผลงาน ภาพถ่ายให้เป็นที่รับรู้แก่บุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพแก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ์
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจาก กิจกรรมการถ่ายภาพ์
๓. เพื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านผล ์งานภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว์
๔. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภูมิภาคละ ๒ โรงเรียน ๆ ละ ๕๐ คน ดังนี้
  ภูมิภาคภาคเหนือ
  ครั้งที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ ( บ้านศรีบุญเรือง )   ลําปาง!!   ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองโป่ง ( ธรรมภาณบํารุง )   สุโขทัย   ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
  ภูมิภาคภาคตะวันออก
  ครั้งที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา   ตราด   ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๘ ( พัทธยานุกูล )   ชลบุรี   ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
  ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ครั้งที่ ๕ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ )   นครพนม   ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา ( เทศบาล ๑ )   บุรีรัมย   ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
  ภูมิภาคภาคใต้
  ครั้งที่ ๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว   ภูเก็ต   ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองจิหลาด )   กระบี่   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
  ภูมิภาคภาคกลาง
  ครั้งที่ ๙ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔!   สิงห์บุรี   ๕ เมษายน ๒๕๕๗
  ครั้งที่๑๐ โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร   พระนครศรีอยุธยา   ๖ เมษายน ๒๕๕๗


กิจกรรมการดําเนินงาน
๑. จัดอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ และวิถีชีวิตชุมชน แบ่งเป็น ความรู้เรื่องการใช้กล้อง องค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และการเขียนบรรยายประกอบ ภาพถ่าย
๒. นํานักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพภาคสนามในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของชุมชน
๓. จัดการประกวดภาพถ่าย ตัดสิน และวิจารณ์ผลงานภาพถ่าย รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนที่เข้ารับการอบรม
๔. จัดมอบกล้องดิจิตอลให้แก่โรงเรียนๆ ละ ๒ ตัว เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การ เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
๕. จัดตั้งชมรมถ่ายภาพท่องเที่ยวในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลก เปลี่ยนความรู้เรื่องการถ่ายภาพและผลงานภาพถ่าย รวมทั้งเป็นเครือข่ายติดตามผลการเข้าร่วม โครงการ
๖. จัดตั้งกลุ่ม “เที่ยวท่องไปกับกล่องเยาวชน” ขึ้นในชุมชนเฟซบุ๊กเพื่อสร้างเครือข่ายถ่ายภาพ ท่องเที่ยวระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๕ ภูมิภาค
๗. จัดนิทรรศการผลงานภาพถ่ายของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจําปึ ๒๕๕๗

พื้นที่ดําเนินการ
จัดให้ความรู้ในโรงเรียน และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จํานวน ๕ ภูมิภาค

ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๗

งบประมาณ
โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จํานวน ๑๐ โรงเรียน) 
- ค่าจ้างวิทยากร
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะในการเดินทางฝึกปฏิบัติภาคสนามของนักเรียน - ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
- ค่าเสื้อสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าประกาศนียบัตรสําหรับผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานรับผิดชอบ
ททท. และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพแก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๒. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจากกิจกรรม การถ่ายภาพและเขียนบทความประกอบผลงาน
๓. แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านผลงานภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของ นักเรียน
๔. เยาวชนเกิดจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 756 ครั้ง