ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ร.ร. สังกัด อปท.
ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 4) 11 ต.ค. 61
ศูนย์การเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน ( ASEAN Center ) (อ่าน 8) 11 ต.ค. 61
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 12) 11 ต.ค. 61