ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ร.ร. สังกัด อปท.
ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 2) 11 ต.ค. 61
ศูนย์การเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน ( ASEAN Center ) (อ่าน 5) 11 ต.ค. 61
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 9) 11 ต.ค. 61