กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา แทนเต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนรรฆวี ขำเจริญ
พนักงานราชการ