กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญตา แก้วเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพจนารถ เอมน้อย
ครู คศ.2