กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหยาดรุ้ง จงรักพงศ์เผ่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิสุทธิศักดิ์ มามีเจริญภัช
ครู คศ.1