กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพศาล จรุงพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิระพงษ์ โตงาม
พนักงานราชการ