กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจามร นาคประสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสภณ ทองมี
พนักงานราชการ