กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาชัย สุจริตจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรวุฒิ แก้วทอง
พนักงานราชการ