กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทร์นิภา เย็นทรวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมณู อ่อนแป้น
ครู คศ.3

นางสาวณิชาภา หอมกรุ่น
ครู คศ.3