กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญนำ เชื้อปุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายฝน บุษบรรณ์
ครู คศ.3