คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธาสิทธิ์ พงษ์ชนะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวุธ อยู่สำราญ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ฉางทรัพย์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรากร ลี้ดารากูล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภร อินทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาชนก คำชู
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงฤดี เสาสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัชฌา เปรมปราสัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเทพ จุไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา เทพจั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภพ เงินบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธิต เกตุเป้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ไชยเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววณารี สวนขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา รองไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเนติธร รินชมพู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชื่นกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา มูลทราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา สอนภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิการ์ รักการไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศราภรณ์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาณุพงศ์ มีสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพชร ขุนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๔